İstanbul’un Fethi (1453)

• 1000 yıllık Bizans devleti sona ermiştir.
• İstanbul’un fethi Orta Çağ’ın sonu, Yeni Çağ’ın başlangıcı kabul edilmiştir.
• Kalelerin ve surların top gülleleriyle yıkılacağı anlaşıldı. Bu gelişmeler Avrupa’da derebeylik rejiminin gücünü kaybetmesine ve mutlak krallıkların güçlenmesini sağlamıştır.
• Fetihten sonra İtalya’ya giden Bizans bilginleri Rönesans hareketinin başlamasında etkili olmuşlardır.
• Ticaret yollarının Osmanlı Devleti’nin eline geçmesi Avrupalılar’ı yeni arayışlara yöneltmiş ve Coğrafi Keşiflere sebep olmuştur.
• Avrupa ülkeleri İstanbul’da ilk sürekli elçilikler kurmaya başlamışlardır.
• Ortodokslar koruma altına alınarak Avrupa’nın dini birliği önlenmiştir.


Türk Kurtuluş Savaşı (1919 -1922)

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’ndaki yenilgisini belirleyen Mondros Ateşkes Antlaşması (30 Ekim 1918) ile Anadolu ve Trakya her türlü işgale açık bir duruma geliyordu. Çünkü Mondros ateşkes hükümleri galip devletlere gerekli gördükleri her yeri işgal etme hakkı tanıyordu. Antlaşmanın hemen ardından işgaller başladı, İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar her yeri işgal etmeye başladılar. Ermeniler ayaklandılar. Yunanılar kendilerine vaat edilen yerleri ele geçirmek üzere harekete geçtiler. 1919 yılında Mustafa Kemal Atatürk Samsun’a çıkarak sivil örgütlenmeyi başlattı.

10 Ağustos 1920’de Osmanlı Türklerin ölüm fermanı olan Sevr Antlaşmasını imzaladı. 23 Nisan 1920 yılında da Atatürk Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kurdu ve TBMM Sevr Antlaşmasını imzalayanların hepsini vatan haini ilan etti. Mustafa Kemal’in sivil ordusunun direnişi çok başarılı oldu ve işgalci kuvvetler topraklardan kovuldu. Mudanya antlaşmasının ardından Lozan Antlaşması imzalandı ve Türk Devleti tüm dünyaya kabul ettirildi. Kurtuluş savaşı daha sonraları tüm dünyadaki sömürülen devletlere örnek teşkil etmiştir.